The camp is the last home forthe elderly elephants before passing away

“ในอดีตมีเพียงไม่กี่คน ที่รู้ว่าช้างชรา และช้างที่เกษียณแล้ว มีความเป็นอยู่อย่างไร หรือ ทำอะไร แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของช้างเหล่านั้น ช้างเหล่านั้นจะตายเมื่อไร ศพฝังอย่างไร หรือเผาอย่างไร”

รื่องราวเหล่านั้น คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ผู้ก่อตั้ง ปางช้างแม่สา ได้พูดไว้ว่า “ช้างทุกเชือก หลังจากปลดระวาง พวกเรานำเขาไปเลี้ยงในป่าใกล้ๆ กับปางช้างแม่สานั้นเอง เราดูแลช้างเหล่านี้ เพราะว่าช้างเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างไร” แต่ปัญหาคือ เมื่อช้างไม่สามารถทำงานได้ ก็ส่งผลให้ควาญช้างไม่มีรายได้ที่มากพอ ทำให้ควาญช้างและครอบครัว ต้องพบกับความลำบากในการดำรงชีวิต สุดท้ายช้างเหล่านั้นก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่า เปรียบเหมือนกับคนที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวช้างเหล่านี้ต้องอยู่อย่างลำพัง จนกระทั่งสิ้นชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยว นี่เป็นจุดประสงค์ของคุณชูชาติ ที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตโดดเดียวของช้างชรา ให้มีความสุขมากขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิต

ก่อตั้งเมื่อ
2519
ที่ตั้ง
บ้านแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปางช้างแม่สาเป็นปางช้างแห่งแรกที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานปาง (แคมป์) ช้างประเทศไทยจากกรมปศุสัตว์ และได้รับเกียรติให้เป็นปางช้างต้นแบบในการกำหนด มาตรฐานนี้อีกด้วย

Our programs